آخرین نوشته ها

صنعت دریانوردی ایران آماده دوره پسا‌تحریم باشد

 محمد راستاد در نشست شورای عالی مدیران ارگان‌های دریایی، درباره سیاست‌های دریایی کشور در دوره پساتحریم، تاکیدکرد: در بازار بین‌المللی صنعت دریانوردی، نمی‌توانیم درها را به روی خودمان
ادامه مطلب