نویسنده: اقتصاددان

اعضای کمیته حقیقت‌یاب بررسی قطع نابهنگام اینترنت در اغتشاشات آبان مشخص شد

سید جواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار کرد: کمیته‌ای حقیقت‌یاب اغتشاشات آبان متشکل از آقایان حمیدرضا فولادگر، محمدحسین فرهنگی، عبدالله رضیان و رامین نورقلی پور به
ادامه مطلب